IMG_1101-1

IMG_1101-3

Bestuurscharter

Principes

Brederode verbindt zich ertoe de « tien principes aangaande het bestuur van vennootschappen opgelegd door de beurs van Luxemburg (3de druk) » na te leven , die werden uitgewerkt op basis van de Europese regelgeving betreffende vennootschappen alsook de laatste evoluties op het gebied van bestuur, zoals vermeld in de gedragsregels opgelegd door de grote Europese beurzen.
Lees meer

Definities

Statuten : de gecoördineerde statuten van Brederode NV die op de website www.brederode.eu kunnen worden geraadpleegd.
Lees meer

Toepassing van de aanbevelingen

Wat betreft de aanbevelingen die beschrijven hoe de principes van goed bestuur concreet dienen te worden toegepast, heeft de raad van bestuur rekening gehouden met de specificiteit van Brederode.
Lees meer

Huishoudelijk reglement

Rol van de raad van bestuur, Samenstelling, Aanstelling van bestuurders, Duur/leeftijdsgrens, Criteria met betrekking tot onafhankelijkheid, Werking, Vertegenwoordiging, Evaluatie.
Lees meer

Uitvoerende bestuurders

Rol, Huishoudelijk reglement voor uitvoerende bestuurders.
Lees meer

Huishoudelijk reglement voor het comite belast met de audit, good governance and risicobeheer

De raad van bestuur heeft een comité opgericht belast met de audit, good governance en risicobeheer. Rekening houdend met de omvang van de vennootschap en de specificiteit van zijn activiteiten acht de raad van bestuur het niet opportuun om benoemings- en/of vergoedingscomités op te richten. De verantwoordelijkheden die de X principes aan die laatste toebedelen worden direct door de raad van bestuur waargenomen.
Lees meer

Secretaris

De raad van bestuur dient een secretaris aan te stellen die niet noodzakelijk een bestuurder is.
Lees meer

Reglement betreffende financiële transactie

Informatieplicht, Gesloten en verboden periodes, Publicatie van de transacties.
Lees meer

Algemene vergaderingen

Tijdens de vergadering dienen de uitvoerende bestuurders op alle pertinente vragen te antwoorden, in het bijzonder de vragen met betrekking tot het jaarverslag en de agendapunten.
Lees meer

Structuur van de controle

De raad van bestuur ziet erop toe dat de meerderheidsaandeelhouder zijn positie intelligent gebruikt en de rechten e belangen van de minderheidsaandeelhouders respecteert.
Lees meer