Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op 182.713.909,08.- EUR, vertegenwoordigd door 29.305.586 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal (niet-uitgegeven) is vastgelegd op 250.000.000,00.- EUR.

Het geplaatste kapitaal en het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap mogen worden vermeerderd of verminderd naar goeddunken van de algemene vergadering die mag beslissen zoals zij een statutenwijziging beslist.

De raad van bestuur is gemachtigd om tijdens een periode van vijf jaar na de publicatie in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations op basis van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2014 in een of meerdere keren het geplaatste kapitaal te verhogen (tot een maximumbedrag van 432.713.909,08.- EUR) en dit via de uitgifte van aandelen voor een bedrag van het geplaatste kapitaal (niet-uitgegeven).

De door de raad van bestuur besloten kapitaalsverhogingen mogen door de raad van bestuur op de data en volgens de voorwaarden zoals beslist door de raad van bestuur of zijn afgevaardigde(n) worden beslist via inbreng in contanten of in natura binnen de beperkingen opgelegd door de wet (eventueel door opname van de beschikbare of niet-beschikbare reserves of uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen). In het geval van intekening in cash worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders en dit in verhouding tot het aantal effecten dat zij bezitten. Op deze kapitaalsverhogingen kan worden ingetekend en deze kunnen worden uitgegeven als aandelen met of zonder uitgiftepremie zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.