Individuele financiële staten

Individueel overzicht van de financiele situatie

(in miljoen €)

31 december 2017

 31 december 2016

VASTE ACTIVA

1.852,75

1.705,91

Dochterondernemingen tegen de reële waarde

1.852,75

1.705,91

VLOTTENDE ACTIVA

0,29

0,01

Overige vlottende activa

0,28

0,00

Geldmiddelen en kasequivalenten

0,01

0,01

TOTAAL DER ACTIVA

1.853,04

1.705,92

 

 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

1.852,79

1.705,69

Geplaatst kapitaal

182,71

182,71

Uitgiftepremies

711,93

734,50

Over te dragen resultaten

788,48

616,89

resultaat van het boekjaar

169,67

171,59

VASTE PASSIVA

– 

– 

VLOTTENDE PASSIVA

0,25

0,23

Andere vlottende passiva

0,25

0,23

TOTAAL DER PASSIVA

1.853,04

1.705,92

(in €)
Aantal aandelen aan het end van de periode

29.305.586

29.305.586

Eigen middelen per aandeel

63,22

58,20

Individueel overzicht van het resultaat

(in miljoen €)

31 december 2017

31 december 2016

Mutatie van de reële waarde van de dochterondernemingen

146,84

171,78

Resultaat van het beheer van de beleggingsentiteiten

146,84

171,78

Overige operationele opbrengsten en kosten

22,83

-0,19

Operationeel resultaat

169,67

171,59

Netto financiële opbrengsten (lasten)

0,00

0,00

Belastingen op het nettoresultaat

0,00

0,00

Winst over de periode

169,67

171,59

Resultaat per aandeel
Gewogen gemiddeld aantal aandelen

29.305.586

29.305.586

Nettoresultaat per aandeel (in euro)

5,79

5,86