Individuele financiële staten

Individueel overzicht van de financiele situatie

(in miljoen €)

31 december 2016

(Proforma)
31 december 2015

VASTE ACTIVA

1.705,91

1.554,73

Dochterondernemingen tegen de reële waarde

1.705,91

1.554,73

VLOTTENDE ACTIVA

0,01

0,04

Overige vlottende activa

0,00

0,00

Geldmiddelen en kasequivalenten

0,01

0,04

TOTAAL DER ACTIVA

1.705,92

1.554,77

 

 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

1.705,69

1.554,62

Geplaatst kapitaal

182,71

182,71

Uitgiftepremies

734,50

755,01

Over te dragen resultaten

616,89

377,79

resultaat van het boekjaar

171,59

239,11

VASTE PASSIVA

– 

– 

VLOTTENDE PASSIVA

0,23

0,15

Andere vlottende passiva

0,23

0,15

TOTAAL DER PASSIVA

1.705,92

1.554,77

(in €)
Aantal aandelen aan het end van de periode

29.305.586

29.305.586

Eigen middelen per aandeel

58,20

53,05

Individueel overzicht van het resultaat

(in miljoen €)

31 december 2016

(Proforma)
31 december 2015

Mutatie van de reële waarde van de dochterondernemingen

171,78

239,29

Resultaat van het beheer van de beleggingsentiteiten

171,78

239,29

Overige operationele opbrengsten en kosten

-0,19

-0,18

Operationeel resultaat

171,59

239,11

Netto financiële opbrengsten (lasten)

0,00

0,00

Belastingen op het nettoresultaat

0,00

0,00

Winst over de periode

171,59

239,11

Resultaat per aandeel    
Gewogen gemiddeld aantal aandelen

29.305.586

29.305.586

Nettoresultaat per aandeel (in euro)

5,86

8,16