Individuele financiële staten

Individueel overzicht van de financiele situatie

(in miljoen €)

2018

2017

VASTE ACTIVA

2.010,24

1.852,75

Dochterondernemingen tegen de reële waarde

2.010,24

1.852,75

VLOTTENDE ACTIVA

0,92

0,29

Overige vlottende activa

0,28

Geldmiddelen en kasequivalenten

0,92

0,29

TOTAAL DER ACTIVA

2.011,16

1.853,04

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

2.010,18

1.852,79

Geplaatst kapitaal

182,71

182,71

Uitgiftepremies

687,02

711,93

Over te dragen resultaten

957,00

788,48

Resultaat van het boekjaar

182,29

169,67

VASTE PASSIVA

– 

– 

VLOTTENDE PASSIVA

0,98

0,25

Andere vlottende passiva

0,98

0,25

TOTAAL DER PASSIVA

2.011,16

1.853,04

(in €)
Aantal aandelen aan het end van de periode

29.305.586

29.305.586

Eigen middelen per aandeel

68,59

63,22

Individueel overzicht van het resultaat

(in miljoen €)

2018

2017

Mutatie van de reële waarde van de dochterondernemingen

157,49

146,84

Resultaat van het beheer van de beleggingsentiteiten

157,49

146,84

Overige operationele opbrengsten en kosten

24,81

22,83

Operationeel resultaat

182,30

169,67

Netto financiële opbrengsten (lasten)

0,00

0,00

Belastingen op het nettoresultaat

0,00

0,00

Winst over de periode

182,29

169,67

Resultaat per aandeel

 

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

29.305.586

29.305.586

Nettoresultaat per aandeel (in euro)

6,22

5,79