Individuele financiële staten

Individueel overzicht van de financiele situatie

(in miljoen €)

31 december 2019

31 december 2018

VASTE ACTIVA

2.440,09

2.010,24

Dochterondernemingen tegen de reële waarde

2.440,09

2.010,24

VLOTTENDE ACTIVA

0,62

0,92

Overige vlottende activa

0,42

Geldmiddelen en kasequivalenten

0,20

0,92

TOTAAL DER ACTIVA

2.440,71

2.011,16

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

2.440,27

2.010,18

Geplaatst kapitaal

182,71

182,71

Uitgiftepremies

659,47

687,02

Wettelijke reserve

2,40

1,15

Over te dragen resultaten

1.138,04

957,00

Resultaat van het boekjaar

457,65

182,29

VASTE PASSIVA

– 

– 

VLOTTENDE PASSIVA

0,44

0,98

Andere vlottende passiva

0,44

0,98

TOTAAL DER PASSIVA

2.440,71

2.011,16

(in €)
Aantal aandelen aan het end van de periode

29.305.586

29.305.586

Eigen middelen per aandeel

83,27

68,59

Individueel overzicht van het resultaat

(in miljoen €)

31 december 2019

31 december 2018

Mutatie van de reële waarde van de dochterondernemingen

429,85

157,49

Resultaat van het beheer van de beleggingsentiteiten

429,85

157,49

Overige operationele opbrengsten en kosten

27,80

24,81

Operationeel resultaat

457,65

182,30

Netto financiële opbrengsten (lasten)

0,00

0,00

Belastingen op het nettoresultaat

0,00

0,00

Winst over de periode

457,65

182,29

Resultaat per aandeel

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

29.305.586

29.305.586

Nettoresultaat per aandeel (in euro)

15,62

6,22