Definities

Statuten : de gecoördineerde statuten van Brederode NV die op de website www.brederode.eu kunnen worden geraadpleegd.

Wet : de Luxemburgse wet d.d. 10 augustus 1915 betreffende commerciële vennootschappen, zoals gewijzigd.

X principes : de « X principes voor het bestuur van vennootschappen zoals opgelegd door de beurs van Luxemburg (3de druk) », te raadplegen op de website https://www.bourse.lu/gouvernance-entreprise.