Principes

Brederode verbindt zich ertoe de « tien principes aangaande het bestuur van vennootschappen opgelegd door de beurs van Luxemburg (3de druk) na te leven », die werden uitgewerkt op basis van de Europese regelgeving betreffende vennootschappen en de laatste evoluties op het gebied van bestuur zoals deze zijn vermeld in de gedragsregels opgelegd door de grote Europese beurzen.

Deze principes zijn de volgende :

Principe 1 – Bestuurssysteem 

De vennootschap leeft een helder en transparant bestuurssysteem na op basis waarvan zij er tevens voor zorgt dat de relevante documenten worden gepubliceerd.

Principe 2 – Taken van de raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met het beheer van de vennootschap. Hij handelt als een college in het belang van de vennootschap en dient alle aandeelhouders, daar hij ervoor dient te zorgen dat de vennootschap succesvol is op lange termijn.

Principe 3 – Samenstelling van de raad van bestuur en gespecialiseerde comités

De raad van bestuur wordt samengesteld uit competente, integere en geïnformeerde personen. Zij worden gekozen rekening houdend met de specificiteit van de vennootschap. De raad van bestuur zal tevens gespecialiseerde comités oprichten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van zijn taken.

Principe 4 – Aanstelling van bestuurders en directieleden

De vennootschap leeft een formele procedure na voor de aanstelling van bestuurders en directieleden.

Principe 5 – Belangenconflicten en deontologische regels

De bestuurders dienen integriteit en engagement te bewijzen. Daar zij elk alle aandeelhouders vertegenwoordigen, nemen zij hun besluiten in het belang van de vennootschap en mogen er geen belangenconflicten ontstaan.

Principe 6 – Evaluatie van de werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur dient regelmatig zijn werkwijze en zijn relaties met de directie te evalueren.

Principe 7 – Structuur van de directie

De raad van bestuur dient een efficiënte directie aan te stellen. Hij bepaalt op een duidelijke manier de bevoegdheden en de taken van de directie en kent aan de directe de bevoegdheden toe die nodig zijn om dergelijke taken te vervullen.

Principe 8 – Vergoedingsbeleid

De vennootschap zorgt voor de gelijkgerechtigdheid van bestuurders en directieleden wat betreft een billijk vergoedingsbeleid dat in lijn ligt met de belangen van de vennootschap op lange termijn.

Principe 9 –Financiële verslaggeving, interne controle en risicobeheer

De Raad van bestuur legt de stringente regels vast met betrekking tot financiële verslaggeving, interne controle en het risicobeheer met het oog op de bescherming van de belangen van de vennootschap.

Principe 10 – Aandeelhouders

De vennootschap respecteert de rechten van haar aandeelhouders en verzekert hen van een gelijke behandeling. De vennootschap legt een communicatiebeleid vast ten opzichte van haar aandeelhouders

De raad van bestuur van Brederode heeft op 30 mei 2014 het bestuurscharter voor de vennootschap goedgekeurd. Dit charter zal worden geactualiseerd in functie van de beleidslijnen van de vennootschap.

Belangrijke wijzigingen aan het charter worden in het jaarverslag in het hoofdstuk over de beleidsverklaring vermeld.