Secretaris

De raad van bestuur dient een secretaris aan te stellen die niet noodzakelijk een bestuurder is.

De secretaris die onder de bevoegdheid van de voorzitter van de raad van bestuur valt, ziet toe op de toepassing van onderhavig charter, in het bijzonder voor wat de betreft de procedures en de regels voor de werking van de raad van bestuur.

In samenspraak met de voorzitter stelt hij de notulen op die een samenvatting bevatten van de vergaderingen van de raad van bestuur en het comité belast met de audit, good governance en risicobeheer. De notulen geven de besluiten van deze organen weer. Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur en het comité.